INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DUSZNIKI- ZDRÓJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO na rok 2012

Duszniki-Zdrój, dnia 19.10.2011r.


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DUSZNIKI- ZDRÓJ

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO na rok 2012


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI


W dniach od 5 października 2011r., do 18 października 2011r., Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój przedstawił do konsultacji społecznych – poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu

Miejskiego w Dusznikach-Zdroju www.dusznikizdroj.dolnyslask.pl

oraz na oficjalnej stronie internetowej Miasta Duszniki-Zdrój www.duszniki.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju- projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie Programu współpracy Gminy Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.


Niniejsze konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Duszniki-Zdrój.

Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, których działalność statutowa dotyczy konsultowanego projektu.


Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było przesłać pisemnie na adres: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju- Biuro Obsługi Interesanta, Rynek 6 57-340 Duszniki-Zdrój oraz w formie elektronicznej na adres: rkip@duszniki.pl lub faxem.
W w/w okresie wpłynęły dwie opinie oraz jedna uwaga do przedstawionego projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.

  1. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział we Wrocławiu

nie wniósł zastrzeżeń do Uchwały Nr XII/45/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.09.2011r., w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Załączniki do Uchwały Nr XII/45/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.09. 2011r., stanowi Program współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.


  1. Towarzystwo Miłośników Dusznik-Zdroju, uzasadniło zakres

przedmiotowy współpracy z Gminą Duszniki-Zdrój, jako zgodne z zapisem Statutu Towarzystwa Miłośników Dusznik-Zdroju, oraz z zapisem w rozdziale IV dot. realizacji zadań publicznych określonych w pkt.1 Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.


  1. Miejski Klub Sportowy Duszniki wniósł uwagę do zapisu Programu

współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok., odnosząc się do zapisu w Rozdziale XII (Postanowienia końcowe), gdzie w ust. 1 stanowi się, iż: „Burmistrz, zawiera umowy dot. form współpracy, o których mowa w rozdziale V programu najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 2012r.”.


Sugerowana zmiana zapisu w ust. 1 Rozdział XII w/w Programu została przez MKS Duszniki sformułowana w ten sposób, iż zawarcie umowy powinno nastąpić do dnia 05.01.2012 chyba, że termin realizacji zadań będzie od dnia 01.01.2012r. MKS Duszniki uzasadnił to tym, iż eliminacje do OOM, oraz Mistrzostwa Polski rozpoczynają się od 7.01.2011r.


Do powyższej uwagi Burmistrz Miasta odnosi się następująco:


Zapis w Rozdziale XII ust. 1 Programu j.w. stanowiący, iż umowy zawiera się do 31 marca danego roku, uwzględnia, iż wprawdzie termin uchwalenia budżetu gminy wynikający z obecnej ustawy o finansach publicznych to koniec grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, jednak konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań wykonywanych przez organizacje rządowe przeprowadza się dopiero po uchwaleniu budżetu i Programu współpracy, gdyż dopiero wtedy kwoty przeznaczone na dofinansowanie organizacji są zapisane jako obowiązujący na dany rok plan finansowy i mogą być rozdysponowywane.

Zatem w praktyce podpisywanie umów z organizacjami następuje dopiero po przeprowadzeniu konkursu, pod koniec stycznia i w lutym. Termin 31 marca jest terminem granicznym; zarazem jednak Gmina Duszniki-Zdrój stara się, aby umowy były zawarte w najszybszym możliwym terminie

Natomiast w każdej zawieranej na dany rok kalendarzowy umowie, w jej § 2. ust.1, określa się termin realizacji zadania publicznego. Termin ten określony jest zgodnie z wnioskiem (ofertą).

Realizacja przyznanych środków finansowych dla danego zadania może być przekazana np. w transzach (przekazanie środków dotacji na konto organizacji) wyłącznie po podpisaniu umowy, jednakże środki te mogą być przeznaczone na zadania realizowane już przez organizację przed datą podpisania umowy, co oznacza iż nie ma przeszkód w zapłaceniu przez Gminę Duszniki-Zdrój za wydatki (udokumentowane np. fakturą) poniesione np. 2 stycznia 2012 r., jeżeli zadanie jest realizowane od tej daty.

W związku z powyższym wniesiona przez MKS uwaga jest już w istocie realizowana, poprzez odpowiednie zapisy w umowach zawieranych przez gminę z podmiotami/organizacjami. W praktyce zasada finansowania zadań zrealizowanych już przed datą podpisania umowy (ale objętych terminem realizacji zadania ujętym w ofercie i zapisanym także w umowie) była już stosowana w praktyce.


Mając to na uwadze należy stwierdzić, iż wniesiona uwaga do zapisu w Programu współpracy jest już realizowana i sugerowana zmiana zapisu w pkt.1 Rozdział XII nie jest niezbędna, gdyż odpowiednie zapisy umowne nie powodują ograniczenia w realizacji zadania przez MKS Duszniki już z dniem 7.01.2012r.

Jednocześnie należy wyjaśnić, iż zawieranie umów już w pierwszych dniach stycznia 2012 r. jest w praktyce wysoce utrudnione, albo wręcz niemożliwe, ze względu na terminy przeprowadzania konkursu.

Ponadto należy zaznaczyć, że wnioskowana kwota dotacji zapisana w ofercie przez podmiot/organizację może zostać zmniejszona.


Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana

w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.


W przypadku pozytywnej oceny większej ilości ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadania środków finansowych dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.


Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.


Burmistrz Miasta

Duszniki-Zdrój

/-/Andrzej Rymarczyk

Sporządził: Piotr Cisakowski, tel. 74/ 869 76 76

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DUSZNIKI- ZDRÓJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO na rok 2012
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.10.2011 14:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż