PROPOZYCJA

Załącznik do Uchwały Nr ......................

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia ...........................


Program współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.


Rozdział I

Postanowienia ogólne


1. Program współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi podmiotami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.


2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:

1) cel główny i cele szczegółowe programu;

2) zasady współpracy;

3) zakres przedmiotowy;

4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;

5) priorytetowe zadania publiczne;

6) okres realizacji programu;

7) sposób realizacji programu;

8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;

9) sposób oceny realizacji programu;

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;

11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert.

Program określa sposób realizacji i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Duszniki-Zdrój z organizacjami a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej tj.


3. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:


1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);


2) uchwale – rozumie się przez to niniejszą uchwałę dotyczącą rocznego Programu Współpracy Gminy Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012;


3) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy;


4) programie – rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Duszniki Zdrój z organizacjami pozarządowymi i jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”;


5) dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu ustawy z dnia, 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r.,Nr.157, poz.1240,z późn.zm.);


6) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert;


7) urzędzienależy przez to rozumieć Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju;


8) gminienależy przez to rozumieć Gminę Miejską Duszniki Zdrój.


Rozdział II

Cele główne współpracy


1.Celem głównym programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych Gminy Duszniki-Zdrój wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych i oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.


2.Cele szczegółowe programu wynikają z założonego celu głównego i są to:


1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za

siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;


2) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, w szczególności wspieranie wolontariatu;


3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację

społeczności lokalnej;


4) prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców;


5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;


6) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb

społecznych;


7) pobudzanie aktywności gospodarczej mieszkańców, kształtowanie postaw

sprzyjających przedsiębiorczości;


8) tworzenie systemowych rozwiązań - ważnych dla funkcjonowania Miasta.


Rozdział III

Zasady współpracy


Współpraca Gminy Duszniki-Zdrój z organizacjami odbywać się będzie na zasadach:


1) Zasada pomocniczości oznacza, że Gmina będzie wspierać lub powierzać realizację swoich zadań publicznych organizacjom, a te zagwarantują, że wykonają je w sposób profesjonalny, efektywny, oszczędny i terminowy. Zasada pomocniczości jest zasadą o charakterze ustrojowym. Wykazuje podział zadań między sektorem publicznym a obywatelskim, ukierunkowanych na umacnianie roli obywateli, ich wspólnot i organizacji oraz ograniczenie interwencjonizmu państwa i administracji lokalnej;


2) Zasada suwerenności stron, co oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą, a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej;


3) Zasada partnerstwa, co oznacza, że Gmina gwarantuje organizacjom m. in. udział w planowaniu priorytetów realizowanych przez Gminę, określaniu sposobu ich realizacji, rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców Gminy, sugerowaniu zakresu współpracy;


4) Zasada efektywności, co oznacza, że Gmina i organizacje wspólnie dążyć będą do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych;


5) Zasada uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza, że Gmina udostępni organizacjom informacje o celach, kosztach i planowanych efektach współpracy, a także wszystkich środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na współpracę z nimi oraz kryteriach i sposobie oceny projektów, a organizacje udostępnią Gminie m. in. dane dotyczące swojej struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, rezultatów prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej:Rozdział IV

Zakres przedmiotowy współpracy


Przedmiotem współpracy Gminy Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r., jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust.1 Ustawy, w następujących dziedzinach:1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

  1. organizacja festiwali, koncertów, warsztatów, wystaw artystycznych i historycznych na terenie miasta Duszniki-Zdrój,

  2. wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek, folderów związanych z historią naszego miasta.

  3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej


2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;


a) obozy sportowe dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych,

b) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,

c) uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym różnych szczebli,

  1. wspieranie działań w zakresie konserwacji, wytyczania i znakowania szlaków turystycznych, rowerowych oraz wydawania do tego map.


3) polityka społeczna:


a) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

b) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

c) Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4) realizacja inicjatyw lokalnych.
Rozdział V

Formy współpracy


1. Współpraca Gminy z organizacjami odbywać się będzie poprzez następujące formy finansowe i organizacyjne:


1) zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom poprzez:


a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;


b)wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji;


c) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;


d) umowy o wykonanie zadań w trybie pozakonkursowego przyznania dotacji zgodnie z art. 19 a. Ustawy;


2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:


a) publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, www.duszniki.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu www.bipduszniki.pl i na tablicach ogłoszeń;


b) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2013 roku zadaniach sfery publicznej (o których mowa w Rozdziale IV programu), a których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne, niż wynikające z programu;


c) informowanie organizacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.duszniki.pl, i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu www.bipduszniki.pl o posiedzeniach komisji, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych;


d) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfer zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia;


e) udostępnianie projektów uchwał w biurze Rady Miejskiej.


3) tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli Gminy, w celu:


a) przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących działalności

pożytku publicznego;


b) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem.2. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:


1) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których

tematyka wiąże się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia

lokalu, środków technicznych itp.;


2) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż budżet Gminy, w postaci informacji o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach uzyskiwania dotacji;


3) organizację lub współudział Urzędu Miejskiego w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji;


4) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji w skali regionalnej,

ponadregionalnej i międzynarodowej;


Rozdział VI

Podział środków i sposób realizacji programu

1. Zlecanie realizacji zadań przez Gminę Duszniki-Zdrój odbywa się:


1)po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób, określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania);


2) z pominięciem otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w art.19a.

Ustawy;


3) poprzez zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w art. 19b. Ustawy.


2. Zasady postępowania o udzielenie wsparcia, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych określa zarządzenie Burmistrza, który w ramach otwartego konkursu ofert uwzględnia powołanie, zgodnie z przepisami ustawy, komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.


3. Prowadzona jest aktualizowana i udostępniana baza danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne oraz rejestr organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie realizacji zadań publicznych z budżetu Gminy.Rozdział VII

Okres realizacji Programu i wysokość środków przeznaczonych na realizację programu w 2013r.;


1. Okres realizacji programu: od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.201r.


2.Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się w ramach budżetu Gminy na rok 2012.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa się w wysokości 216 000 zł.


Rozdział VIII

Zasady udzielania dotacji


1.Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach.


2.Dotacje nie mogą być udzielane na:


  1. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu gminy na podstawie przepisów szczególnych;

  2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów;

  3. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

  4. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

  5. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;

  6. działalność polityczną i religijną.


Rozdział IX

Sposób oceny realizacji programu


1. Burmistrz dokonuje ewaluacji programu.


2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji programu mogą być

zgłaszane Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.


3. Uwagi, wnioski i propozycje związane z realizowanymi przez organizacje

pozarządowe zadaniami publicznymi, będą wykorzystywane do usprawnienia

współpracy.


4. Burmistrz Miasta Duszniki- Zdrój złoży Radzie Miejskiej Dusznik - Zdroju sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 30 kwietnia 2014r.


5. Do oceny realizacji programu stosowane są następujące mierniki ilościowe:


1) ilość i struktura organizacji pozarządowych działających w Gminie oraz ilość i struktura organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą;


2) ilość i struktura ogłoszonych w 2011 roku konkursów, złożonych ofert i podpisanych umów na rok 2012;


3) wykonanie planu dotacji za rok 2011 w szczegółowości według klasyfikacji budżetowej na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy.Rozdział X

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji1. Roczny program tworzony jest na podstawie kart zadań, obejmujących nazwy

planowanych zadań oraz planowane do realizacji otwarte konkursy ofert.


2. Konsultacje programu przeprowadzono pisemnie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez przedłożenie projektu niniejszego aktu i zaproszenie do zgłaszania uwag i wniosków.


3. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipduszniki.pl oraz na oficjalnej stronie Gminy Duszniki-Zdrój, www.duszniki.pl .Rozdział XI

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert


1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Gminę otwartych konkursów ofert;


2. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert;


3. Komisja konkursowa składa się z co najmniej trzech pracowników Urzędu Miasta, działajacych jako przedstawiciele Burmistrza, na podstawie udzielonego im przez Burmistrza upoważnienia oraz co najmniej dwóch osób reprezentujacych organizacje pozarządowe, z wyłączniem osób reprezentujacych organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie;


4. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy;


5. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie upoważnienia;


6. Komisja konkursowa ocenia merytorycznie oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną.


7.Ocena merytoryczna w szczególności polega na:

1) ocenie możliwości realizacji zadania przez oferenta;


2) ocenie spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie

z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem;


3) sprawdzeniu oferty pod względem rachunkowym.


8. Dla każdej ocenianej oferty komisja konkursowa sporządza kartę oceny merytorycznej, w której wpisuje liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oraz zakres koniecznych zmian;


9. W przypadku proponowania mniejszej kwoty dotacji od zapisanej w ofercie, komisja konkursowa opisuje na kartach oceny merytorycznej zakres koniecznych zmian kosztorysu i/lub zakresu rzeczowego zadania;10. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w art. 13 ust. 3 ustawy.


Rozdział XII

Postanowienia końcowe


1. Burmistrz, zawiera umowy dot. form współpracy o których mowa w rozdziale V programu najpóźniej w terminie do 31 marca 2013 roku.2. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę.Uzasadnienie


Działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Podmioty te kształcą osoby chcące podejmować działania na rzecz małych społeczności. Dla bieżącej pracy podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń, jak również ich współpraca z organami samorządowymi.

Celem przedstawionego programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań włączających organizacje w system demokracji lokalnej, określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Gminę działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie im wykonania części ustawowych zadań Gminy.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:26.10.2012 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:26.10.2012 14:54