Numer ogłoszenia: 144955 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 142597 - 2015 data 29.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Duszniki Zdrój, ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 74 869 76 60, fax. 74 866 90 25.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego: część I remont kapitalny dachu wraz z termomodernizacją oraz część II budowy kotłowni gazowej z przyłączem dla budynku teatru im. F. Chopina w Dusznikach - Zdroju (obiekt objęty ochroną konserwatorską w rejestrze zabytków pod numerem A/4071/1458). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część I Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi (w szczególności pozwolenie na budowę) - ilość egzemplarzy 4 plus 1 w wersji elektronicznej w formatach doc. i PDF. - remont pokrycia i konstrukcji dachu wraz z termomodernizacją, - remont elewacji, - remont tynków i wymalowań wewnętrznych. W załączeniu inwentaryzacja części dachowej - opis techniczny. Opracowanie dokumentacji przetargowej - ilość egzemplarzy 2 plus 1 w wersji elektronicznej w formatach doc. i PDF. - przedmiar robót - 2 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze - specyfikacja techniczna wykonanie i odbiory robót budowlanych - 2 egzemplarze. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 71220000-6 usługi projektowania architektonicznego 71221000-3 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Część II Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi (w tym pozwolenie na budowę) - ilość egzemplarzy 4 plus 1 w wersji elektronicznej w formatach doc. i PDF. - budowa kotłowni gazowej, - wykonanie map do celów projektowych w zakresie wymaganym opracowaniem, - wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu. Opracowanie dokumentacji przetargowej - ilość egzemplarzy 2 plus 1 w wersji elektronicznej w formatach doc. i PDF. - przedmiar robót - 2 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze - specyfikacja techniczna wykonanie i odbiory robót budowlanych - 2 egzemplarze. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 71321200-6 usługi projektowania systemów grzewczych Podstawy prawne Opracowanie będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z : - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389) - z art. 29 oraz 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 2013 r. poz. 907)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego: część I remont kapitalny dachu wraz z termomodernizacją oraz część II budowy kotłowni gazowej z przyłączem dla budynku teatru im. F. Chopina w Dusznikach - Zdroju (obiekt objęty ochroną konserwatorską w rejestrze zabytków pod numerem A/4071/1458). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część I Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami ustawy uzgodnieniami, opiniami i decyzjami oraz złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Kłodzku - ilość egzemplarzy 4 plus 1 w wersji elektronicznej w formatach doc. i PDF. - remont pokrycia i konstrukcji dachu wraz z termomodernizacją, - remont elewacji, - remont tynków i wymalowań wewnętrznych. W załączeniu inwentaryzacja części dachowej - opis techniczny. Opracowanie dokumentacji przetargowej - ilość egzemplarzy 2 plus 1 w wersji elektronicznej w formatach doc. i PDF. - przedmiar robót - 2 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze - specyfikacja techniczna wykonanie i odbiory robót budowlanych - 2 egzemplarze. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 71220000-6 usługi projektowania architektonicznego 71221000-3 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Część II Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami ustawy opiniami, uzgodnieniami i decyzjami oraz oraz złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Kłodzku - ilość egzemplarzy 4 plus 1 w wersji elektronicznej w formatach doc. i PDF. - budowa kotłowni gazowej, - wykonanie map do celów projektowych w zakresie wymaganym opracowaniem, - wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu. Opracowanie dokumentacji przetargowej - ilość egzemplarzy 2 plus 1 w wersji elektronicznej w formatach doc. i PDF. - przedmiar robót - 2 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze - specyfikacja techniczna wykonanie i odbiory robót budowlanych - 2 egzemplarze. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 71321200-6 usługi projektowania systemów grzewczych Podstawy prawne Opracowanie będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z : - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389) - z art. 29 oraz 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 2013 r. poz. 907)..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
 • W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2015..

Numer ogłoszenia: 144905 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 142597 - 2015 data 29.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Duszniki Zdrój, ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 74 869 76 60, fax. 74 866 90 25.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2015 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Klienta, parter..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2015 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Klienta, parter..

Duszniki-Zdrój: OPRACOWANIE DOKMUNETACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA OBEJMUJĄCEGO REMONT TEATRU IM. F. CHOPINA W DUSZNIKACH - ZDROJU
Numer ogłoszenia: 142597 - 2015; data zamieszczenia: 29.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Duszniki Zdrój , ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 74 869 76 60, faks 74 866 90 25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKMUNETACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA OBEJMUJĄCEGO REMONT TEATRU IM. F. CHOPINA W DUSZNIKACH - ZDROJU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego: część I remont kapitalny dachu wraz z termomodernizacją oraz część II budowy kotłowni gazowej z przyłączem dla budynku teatru im. F. Chopina w Dusznikach - Zdroju (obiekt objęty ochroną konserwatorską w rejestrze zabytków pod numerem A/4071/1458). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część I Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi (w szczególności pozwolenie na budowę) - ilość egzemplarzy 4 plus 1 w wersji elektronicznej w formatach doc. i PDF. - remont pokrycia i konstrukcji dachu wraz z termomodernizacją, - remont elewacji, - remont tynków i wymalowań wewnętrznych. W załączeniu inwentaryzacja części dachowej - opis techniczny. Opracowanie dokumentacji przetargowej - ilość egzemplarzy 2 plus 1 w wersji elektronicznej w formatach doc. i PDF. - przedmiar robót - 2 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze - specyfikacja techniczna wykonanie i odbiory robót budowlanych - 2 egzemplarze. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 71220000-6 usługi projektowania architektonicznego 71221000-3 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Część II Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi (w tym pozwolenie na budowę) - ilość egzemplarzy 4 plus 1 w wersji elektronicznej w formatach doc. i PDF. - budowa kotłowni gazowej, - wykonanie map do celów projektowych w zakresie wymaganym opracowaniem, - wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu. Opracowanie dokumentacji przetargowej - ilość egzemplarzy 2 plus 1 w wersji elektronicznej w formatach doc. i PDF. - przedmiar robót - 2 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze - specyfikacja techniczna wykonanie i odbiory robót budowlanych - 2 egzemplarze. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 71321200-6 usługi projektowania systemów grzewczych Podstawy prawne Opracowanie będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z : - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389) - z art. 29 oraz 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 2013 r. poz. 907).

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.12.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi projektowe tożsame z przedmiotem zamówienia: część I - usługi projektowania architektonicznego, część II - usługi projektowania systemów grzewczych , z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje) Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli wykonawca dołączy do oferty wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w drodze pisemnego aneksu, wyłącznie w wypadku wydłużenia terminu dokonania uzgodnień dokumentacji przez właściwe jednostki opiniujące, bez winy Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.duszniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dusznikach - Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki - Zdrój.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2015 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: remont kapitalny dachu wraz z termomodernizacją.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi (w szczególności pozwolenie na budowę) - ilość egzemplarzy 4 plus 1 w wersji elektronicznej w formatach doc. i PDF. - remont pokrycia i konstrukcji dachu wraz z termomodernizacją, - remont elewacji, - remont tynków i wymalowań wewnętrznych. W załączeniu inwentaryzacja części dachowej - opis techniczny. Opracowanie dokumentacji przetargowej - ilość egzemplarzy 2 plus 1 w wersji elektronicznej w formatach doc. i PDF. - przedmiar robót - 2 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze - specyfikacja techniczna wykonanie i odbiory robót budowlanych - 2 egzemplarze..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: budowy kotłowni gazowej z przyłączem dla budynku teatru im. F. Chopina w Dusznikach - Zdroju.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi (w szczególności pozwolenie na budowę) - ilość egzemplarzy 4 plus 1 w wersji elektronicznej w formatach doc. i PDF. - budowa kotłowni gazowej, - wykonanie map do celów projektowych w zakresie wymaganym opracowaniem, - wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu. Opracowanie dokumentacji przetargowej - ilość egzemplarzy 2 plus 1 w wersji elektronicznej w formatach doc. i PDF. - przedmiar robót - 2 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze - specyfikacja techniczna wykonanie i odbiory robót budowlanych - 2 egzemplarze..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.12.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OPRACOWANIE DOKMUNETACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA OBEJMUJĄCEGO REMONT TEATRU IM. F. CHOPINA W DUSZNIKACH - ZDROJU
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Wiesław Bator
Data publikacji:29.09.2015 14:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Ewa Zilbert
Data aktualizacji:19.10.2015 13:18