Zarządzenie Nr 116/2015

Burmistrza Miasta Duszniki – Zdrój

z dnia 4 listopada 2015 r.

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki - Zdrój oraz powołania komisji przetargowej.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2015.1515), zarządzam, co następuje:

                                                                       § 1


1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego ruchomość stanowiącą własność Gminy.

Przedmiotem sprzedaży są używane iluminacje świetlne, bożonarodzeniowe:

a) motyw świetlny (latarnia)  - 55 szt.

b) motyw świetlny  na latarnię parkową – 20 szt.

c) przewieszka przez ulicę ( 6 szt) -+  choinka (8 m)  + motyw świetlny  (latarnia- 14 szt.)

d) fontanna dynamiczna (wysokość- 12 m, średnica 10 m. - sterownik 8 kanałowy)

Data zakupu – grudzień 2012 r.


2. Regulamin procedury przetargu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3 .Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.


                                                                       § 2


Powołuje się Komisję do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż w/w ruchomości w składzie:
Wiesław Bator – Przewodniczący

Agnieszka Fituch – członek

Barbara Rodak – członek


                                                                       § 3


Datę przeprowadzenia przetargu ustala się na dzień 19  listopada 2015 r.


                                                                       § 4


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Duszniki – Zdrój.


                                                                       § 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  116/2015

z dnia 4 listopada  2015r.


R E G U L A M I N

            przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości.

Przedmiotem sprzedaży są używane iluminacje świetlne, data zakupu – grudzień 2012 r.


                                                                       § 1
Przeprowadza się przetarg pisemny nieograniczony na w/w ruchomości.

                                                                       § 2
Przetarg przeprowadza Komisja.

                                                                       § 3
Przewodniczący Komisji otwiera przetarg, przekazuje uczestnikom przetargu informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu.

                                                                       § 4
1. Przy przeprowadzaniu przetargu Komisja sprawdza:
a) kompletność i prawidłowość wypełnienia złożonych dokumentów,
b) podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób albo nazwę firmy, które zostały dopuszczone do przetargu.

                                                                       § 5
Przetarg jest ważny, chociażby zakwalifikowano jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

                                                                       § 6
Komisja Przetargowa sporządza zestawienie wszystkich ofert zakwalifikowanych do merytorycznego rozpoznania, w kolejności od najbardziej do najmniej korzystnej lub ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia. 

                                                                       § 7
Komisja Przetargowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty oraz rekomenduje jej przyjęcie Burmistrzowi Miasta Duszniki - Zdrój.

                                                                       § 8
1. Z posiedzenia Komisji Przetargowej sporządza się protokół, odzwierciedlający przebieg postępowania przetargowego.
2. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji.
3. Protokół stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

                                                                       § 9

Odbiór przedmiotu przetargu odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia podpisania umowy.

 

 

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 116/2015

z dnia 4 listopada 2015 r.

 

                                               OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój o g ł a s z a przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż, ruchomości stanowiącej własność Gminy:


OFERTY pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ILUMINACJE” należy składać w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Miejskiego w Dusznikach - Zdroju Rynek 6 w terminie do dnia 27 października 2015 r. do godz. 9:00.

TERMIN przetargu ustala się na dzień  19 listopada 2015 r. godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dusznikach – Zdroju Rynek 6, sala nr 17.

Cenę wywoławczą określa się na kwotę 79 000 zł netto

a) motyw świetlny (latarnia)  - 55 szt.  – (7 szt uszkodzonych)

b) motyw świetlny  na latarnię parkową – 22 szt.  (2 szt. uszkodzone)

c) przewieszka przez ulicę ( 6 szt) -+  choinka 8 m (uszkodzone: żarówki błyskowe 10 szt., śnieżynka mała 1 szt., śnieżynka 6 szt.)  + motyw świetlny  (latarnia- 14 szt.- 3 szt. uszkodzone)-

d) fontanna dynamiczna (wysokość- 12 m, średnica 10 m. - sterownik 8 kanałowy)- uszkodzony wąż- 20 szt.

Data zakupu – grudzień 2012 r.


Odbiór przedmiotu przetargu odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia podpisania umowy.

Cena sprzedaży ustalona w przetargu płatna jest przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

Pisemne oferty winny zawierać:
1. pełną nazwę (dane osobowe) oferenta, adres zamieszkania lub siedziby, NIP.
2. proponowaną cenę (netto + 23% VAT).
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem i warunkami przetargu.
4. oświadczenie, że oferta dotyczy zakupu przedmiotu sprzedaży.
5. oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny przedmiotu sprzedaży.

Przy otwieraniu ofert pisemnych dopuszcza się obecność oferenta.

Brak któregokolwiek z załączników eliminuje złożone oferty z wzięcia udziału w przetargu.
W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert prowadzona będzie dodatkowa licytacja.

Po otwarciu ofert i stwierdzeniu przez komisję, iż złożono co najmniej dwie równorzędne cenowo oferty przewodniczący Komisji Przetargowej podaje do wiadomości imiona i nazwiska oferentów, których oferty zostały dopuszczone do przetargu ustnego (licytacji) i rozpoczyna prowadzenie licytacji.
Zasady prowadzenia licytacji:
1. Przewodniczący Komisji Przetargowej rozpoczynając licytację podaje do wiadomości cenę uzyskaną w pierwszym etapie przyjmując ją za cenę wywoławczą.
2. Ustala się, że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
3. Oferta staje się skuteczna, gdy zostanie ona powtórzona przez prowadzącego oraz gdy wskazał on, przez kogo została zgłoszona. Każda zgłoszona stawka zostaje powtórzona przez prowadzącego trzykrotnie.
4. Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację trzykrotnie wywołuje ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko oferenta, który przetarg wygrał z uwzględnieniem regulacji zawartej w ust. 3.
5. Przewodniczący zamyka przetarg.

Licytacja się nie odbywa, a przetarg jest ważny, gdy wśród złożonych ofert pisemnych jest, co najmniej jedna oferta z ceną wyższą niż pozostałe lub, gdy zostanie złożona, co najmniej jedna ważna oferta z ceną wyższą od podanej stawki wywoławczej.

Postanowienia końcowe:
Oferent, który przetarg wygrał otrzymuje potwierdzenie wygrania przetargu na piśmie (protokół z przeprowadzonego przetargu).

Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu, a zgłoszona cena będzie wyższa od podanej ceny wywoławczej.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju.

Osoba do kontaktu: Barbara Rodak tel.  74 86 97 669.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Miasta Duszniki – Zdrój z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki - Zdrój oraz powołania komisji przetargowej. (iluminacjie)
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Natalia Barańska
Data publikacji:05.11.2015 15:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Rodak
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:05.11.2015 15:18