Ewa Zilbert 15.12.2015 14:02 wersja do wydruku

Duszniki-Zdrój: Budowa i modernizacja parkingów miejskich
Numer ogłoszenia: 184879 - 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Duszniki Zdrój , ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 74 869 76 60, faks 74 866 90 25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i modernizacja parkingów miejskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 2 kompletów dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze wstępną koncepcją dla zadania inwestycyjnego: Budowa i modernizacja parkingów miejskich oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Dokumentacja składać się będzie z: koncepcji architektonicznej w dwóch wariantach roboczych do wyboru wraz ze wstępną kalkulacją kosztów; Koncepcje zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych dokona wyboru koncepcji oraz przedstawi ewentualne uwagi. Wykonawca w ciągu do 3 dni roboczych skoryguje koncepcję i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego powyższe czynności zostaną powtórzone, aż do uzgodnienia ostatecznej wersji koncepcji. dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, a w szczególności pozwoleniem na budowę oraz decyzją WUOZ - na podstawie wybranego wariantu koncepcji architektonicznej; dokumentacji przetargowej obejmującej przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; w 4 egzemplarzach papierowych plus 1 w wersji elektronicznej w formatach .doc lub .PDF - dla każdej alei. Zakres koncepcji: Parking w Zieleńcu Koncepcja architektoniczna (w dwóch wariantach roboczych do wyboru) powinna przedstawiać możliwości modernizacji parkingu w Zieleńcu (w miejscu wskazanym Załącznikiem graficznym nr 7A do SIWZ) wraz z lokalizacją i budową budynku informacji turystycznej z toaletami i uwzględniać następujące rozwiązania architektoniczno-techniczne: propozycja nawierzchni parkingu wraz z systemem wody deszczowej z parkingu; budowa nowoczesnego budynku informacji turystycznej wraz z toaletą miejską; zagospodarowanie terenu w formie zieleni urządzonej; przeniesienie przystanku autobusowego na teren parkingu; dobór elementów małej infrastruktury, w tym m.in. pojemników na odpady, itp. ilość miejsc parkingowych - maksymalna w stosunku do dostępnej powierzchni; rozpoznanie relacji widokowych - w projektowanym stanie zagospodarowania w odniesieniu do okolicznego krajobrazu; Parking za Hotelem Sonata Koncepcja architektoniczna (w dwóch wariantach roboczych do wyboru) powinna przedstawiać możliwości budowy jedno lub dwupoziomowego parkingu w okolicach Rynku i drogi krajowej nr 8 (w miejscu wskazanym Załącznikiem graficznym nr 7B do SIWZ) dla aut osobowych oraz autobusów - w systemie park and ride oraz uwzględniać następujące rozwiązania architektoniczno-techniczne: propozycja nawierzchni parkingu wraz z systemem wody deszczowej z parkingu; opcja przebudowy parku w celu zaprojektowania wjazdu i zjazdu z parkingu, ewentualne inne rozwiązanie komunikacji wjazdu i wyjazdu z parkingu; usytuowanie przystanków komunikacji miejskiej ze wskazaniem formy i materiałów, z których mają być wykonane; dobór elementów małej infrastruktury, w tym m.in. pojemników na odpady, stojaków na rowery, tablic interaktywnych; ilość miejsc parkingowych - maksymalna w stosunku do dostępnej powierzchni; rozpoznanie relacji widokowych - w projektowanym stanie zagospodarowania w odniesieniu do okolicznego krajobrazu. Budowa parkingu ma na celu ograniczenie ruchu kołowego Dusznikach-Zdroju, a tym samym mniejszą emisję spalin oraz skierowanie turystów w okolice centrum - z umożliwieniem im skorzystania z ogólnodostępnych na parkingu rowerów miejskich. Uwagi: Forma koncepcji: opracowanie graficzne (6 wizualizacji elektronicznych przestrzennych wskazanych przez Zamawiającego + plan) i tekstowe; Załącznikiem do opracowanej koncepcji powinny być szacunkowe kosztorysy proponowanych działań inwestycyjnych; Elementy inwestycyjne zawarte w koncepcji muszą być zgodne z dokumentami strategicznymi i planistycznymi obowiązującymi na terenie objętym koncepcją. W przypadku braku zgodności, należy zamieścić w koncepcji zapisy wskazujące szczegółową procedurę postępowania do uzyskania wymaganej zgodności. W przypadku braku zgodności, należy zamieścić w koncepcji zapisy wskazujące szczegółową procedurę postępowania do uzyskania wymaganej zgodności; Opracowania będące przedmiotem niniejszego postępowania należy przygotować zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 PLN). 2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej.3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007 roku, poz. 275, z późniejszymi zmianami). 4) Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu, winno być przekazane przelewem z odpowiednim wyprzedzeniem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kłodzku o/Duszniki Zdrój Nr 05 952310110200032920020023 z podaniem nazwy i numeru zamówienia podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dopiskiem:Wadium - zamówienie nr RT.ZP.271.15.2015 Wniesienie wadium w pieniądzu w formie przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, jeśli bank prowadzący ww. rachunek potwierdzi, że przed upływem terminu składania ofert, uznał ww. rachunek Zamawiającego kwotą wymaganego wadium. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o potwierdzonych przez bank transakcjach na wymienionym rachunku jest Elżbieta Błasiak - Skarbnik Gminy tel. 74 8697 671.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi projektowe tożsame z przedmiotem zamówienia, tj. opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji lub budowy parkingów. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1 do SIWZ), Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (załącznik nr 3 do SIWZ).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi projektowe tożsame z przedmiotem zamówienia, tj. opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji lub budowy parkingów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - termin wykonania - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany istotnych postanowień umowy: a) Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w każdym przypadku, w którym zmiana jest konieczna dla należytego lub bardziej efektywnego wykonania niniejszej Umowy lub obejmuje rozwiązania, które zwiększają funkcjonalność przedmiotu Umowy albo wpływają na większą racjonalność i efektywność w dysponowaniu środkami publicznymi, o ile zmian tych nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy. c) Niezależnie od zapisów ust. 34 p.5 lit.b. dopuszcza się dokonanie zmian w Umowie w przypadku: wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków, gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, a której to zmiany stosunków Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy; wystąpienia konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu Zamówienia z powodu: i. działania siły wyższej, ii. zaistnienia w trakcie wykonywania Umowy przyczyn niezależnych od Wykonawcy, iii. gdy zachodzi konieczność uzyskania, nie dających się przewidzieć przy zawieraniu Umowy, uzgodnień, iv. wystąpienia potrzeby modyfikacji zakresu świadczenia, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, również obniżenie wynagrodzenia, z zastrzeżeniem że zmiana tego zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu Zamówienia opisanego w Dokumentacji przetargowej, 10) Zmiany o których mowa w ust. 34 p.5 mogą być dokonane na skutek zaistnienia następujących zdarzeń: a) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy b) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. c) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji. d) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku zamawiającego. e) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez siłę wyższa uważa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze stron które powstały po zawarciu umowy, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w szczególności takie jak: wojna, działania wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe, skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, zarządzenie i zakazy wydane przez władze oraz strajki), zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, zmiany obowiązującej stawki VAT, rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, wystąpienia innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie. f) Wystąpienia niemożliwej do przewidzenia sytuacji, skutkującej koniecznością zlecenia podwykonawcy większego zakresu prac, niż przewidziane do podzlecenia w ofercie, w celu terminowego wykonania Zamówienia, bądź też koniecznością zmiany zatwierdzonego Podwykonawcy realizującego zamówienie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.duszniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dusznikach - Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki - Zdrój.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2015 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Klienta (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa i modernizacja parkingów miejskich
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Ewa Zilbert
Data publikacji:15.12.2015 14:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:28.12.2015 15:39