Uchwała Nr X/65/2019
Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2020.

Na podstawie art. 5a ust. 7  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) – Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje:

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Dusznik-Zdroju na 2020 rok

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Przez Budżet Obywatelski Dusznik–Zdroju należy rozumieć formułę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części zarezerwowanych w budżecie gminy Duszniki–Zdrój środków finansowych na projekty wskazane przez mieszkańców gminy Duszniki– Zdrój.

2. Przewidywana kwota środków, przeznaczona na Budżet Obywatelski Dusznik–Zdroju, wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Dusznik -Zdroju na 2020 rok  zostanie ustalona przez Radę Miejską Dusznik -Zdroju w budżecie Gminy Duszniki-Zdrój na 2020 rok.

4. Ze środków Budżetu Obywatelskiego Dusznik–Zdroju na 2020 rok będą finansowane zadania, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego oraz stanowią zadania własne gminy Duszniki– Zdrój zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

5. Zadania zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Dusznik – Zdroju  muszą być ogólnodostępne i mogą mieć charakter:

a) inwestycyjny i remontowy,

b) działań prospołecznych, kulturalnych, oświatowych, sportowych lub innych mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

6. Proponowane zadania inwestycyjne i remontowe muszą odnosić się do infrastruktury stanowiącej własność gminy Duszniki–Zdrój lub pozostającej w dyspozycji jednostek budżetowych i instytucji kultury Gminy Duszniki-Zdrój.

7. Zgłoszony projekt inwestycyjny/remontowy musi być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki-Zdrój i posiadać dokumentacje np.:  szkice/rysunek techniczny, mapki sytuacyjne, projekt budowlany, kosztorysy, zapytania ofertowe bądź inną dokumentację na podstawie której oszacowano koszty w projekcie.

8. Jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, bądź innych dokumentacji specjalistycznych typu projekt budowlany - powinno to zostać uwzględnione w kosztorysie zgłaszanego  projektu.

9. W ramach Budżetu Obywatelskiego Dusznik–Zdroju nie mogą być realizowane zadania:

1) których szacunkowy koszt jednostkowej realizacji będzie wyższy niż kwota środków, o której mowa w ust. 2;

2) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w gminie Duszniki–Zdrój planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

3) których realizacja byłaby ekonomicznie nieuzasadniona ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania w stosunku do wartości proponowanego zadania;

4) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;

5) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie zadania, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;

6) których zrealizowanie, w ciągu jednego roku budżetowego, jest niemożliwe

7) które są zaplanowane do realizacji w budżecie gminy Duszniki- Zdrój.

§ 2. 1. Procedura opracowania i wdrożenia Budżetu Obywatelskiego Dusznik–Zdroju  obejmuje następujące etapy:

1) kampania informacyjno – edukacyjna;

2) zgłaszanie przez mieszkańców gminy Duszniki– Zdrój projektów zadań;

3) weryfikacja propozycji projektów pod względem formalno-prawnym, pod względem możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy Duszniki–Zdrój na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Dusznik–Zdroju listy projektów do konsultacji;

4) zapoznanie mieszkańców gminy Duszniki–Zdrój z propozycjami projektów;

5) głosowanie mieszkańców gminy Duszniki–Zdrój;

6) ogłoszenie wyników głosowania – listy projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Dusznik – Zdroju na 2020 rok.

2. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych etapów konsultacji, wskazanych w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

II. Konsultacje społeczne – zgłaszanie projektów

§ 3. 1. Projekt zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Dusznik–Zdroju może zgłosić każdy mieszkaniec gminy Duszniki– Zdrój (Wnioskodawca). W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba niepełnoletnia do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego tej osoby na zgłoszenie propozycji zadania przez osobę niepełnoletnią, która stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego.

2. Zgłaszany projekt musi mieć poparcie co najmniej czterech mieszkańców gminy Duszniki–Zdrój. W przypadku wyrażenia poparcia przez osobę niepełnoletnią należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego tej osoby na poparcie propozycji zadania przez osobę niepełnoletnią, która stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego.

3. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Dusznik–Zdroju należy zgłosić w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta przy Rynek 6 w Biuro Obsługi Klienta. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Zgłoszenie jest ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 3.

5. Formularz zgłoszenia projektu należy złożyć w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Duszniki-Zdrój, w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji.

§ 4. Wszystkie informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Dusznik–Zdroju oraz konsultacji z mieszkańcami w sprawie Budżetu Obywatelskiego Dusznik–Zdroju, w tym formularz zgłoszenia projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz harmonogram konsultacji z mieszkańcami, udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń.

III. Weryfikacja projektów zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych

§ 5. 1. Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym tzn. praktycznej możliwości realizacji wniosku ze względu na planowane zadania gminy, gospodarność, a także możliwości finansowe, techniczne i termin realizacji zadania przez Burmistrza Miasta Duszniki–Zdrój.

2. Zgłaszający propozycję zadania określa przybliżony koszt realizacji projektu według
własnego oszacowania. Ostatecznego oszacowania dokonuje Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój w procesie weryfikacji zgłoszonych projektów.

3. Ingerowanie w zakres projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Dusznik– Zdroju, w tym zmiany miejsca ich realizacji bądź łączenia z innymi projektami, jest możliwe jedynie za zgodą Wnioskodawcy projektu.

4. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony projekt nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji lub przekracza dostępną pulę środków, Wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o konieczności uzupełnienia lub modyfikacji zgłoszonego projektu.

5. Od momentu zawiadomienia o brakach w projekcie lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, Wnioskodawca ma 7 dni roboczych na dokonanie korekty projektu.

6. Korekta może być dokonana z inicjatywy wnioskodawcy lub za jego zgodą na podstawie propozycji Burmistrza. Burmistrz lub wnioskodawca mogą uzupełnić wniosek o dodatkowe materiały niezbędne do dalszej korekty.

7. W przypadku zmiany kwoty, zakresu rzeczowego lub wprowadzania innych istotnych zmian w projekcie w wyniku weryfikacji, wnioskodawca ma prawo dostosować tytuł i opis do wprowadzonych zmian.

8. Projekt nie może być korygowany więcej niż 1 raz.

9. Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój. Propozycje zadań otrzymają znaczniki „przyjęty” albo „odrzucony”. W przypadku projektów oznaczonych znacznikiem „odrzucony” przedstawione zostanie uzasadnienie przyczyn odrzucenia projektu.

10. Każdy projekt z listy projektów oznaczonych znacznikiem „przyjęty” otrzyma wybrany numer, znajdując się tym samym na liście projektów objętych głosowaniem.

11. Lista projektów, na które będzie można oddać głos, zostanie przedstawiona niezwłocznie po jej ustaleniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Duszniki– Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń.

12. Wnioskodawcom, których projekty zadań zostały odrzucone, przysługuje prawo odwołania się od wyników weryfikacji. Odwołania powinny być składane zgodnie ze wzorem określonym w formularzu, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu. Odwołanie powinno zostać złożone w terminie 7 dni od dnia udostępnienia wyników weryfikacji zadań. Odwołanie należy wysłać listem na adres Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój z dopiskiem „Budżet Obywatelski – ODWOŁANIE” lub złożyć osobiście w urzędzie. W przypadku wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

13. Odwołania od wyników weryfikacji rozpatrywane są przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój w terminie 7 dni od daty złożenia odwołania.

14. W przypadku, gdy odwołanie zostanie rozpatrzone negatywnie, projekt zadania jest odrzucony. W przypadku oceny pozytywnej wniosek wpisywany jest na listę zadań poddanych pod głosowanie.

§ 6. 1. Projekt może być wycofany przez osobę która go zgłosiła, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem głosowania.

2. Wycofanie musi zostać złożone w formie pisemnej.

IV. Ogólne zasady głosowania i obliczanie wyników

§ 7. 1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.

2. Prawo do głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Dusznik–Zdroju przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy Duszniki–Zdrój (osoba uprawniona do głosowania).

3. W  przypadku  gdy  głosującym  jest  osoba  niepełnoletnia – podpisuje ona kartę do głosowania, a dodatkowo do  karty  do  głosowania  należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego tej osoby na udział w głosowaniu, która stanowi załącznik do karty do głosowania; gdy osoba niepełnoletnia jest niezdolna do złożenia podpisu, za osobę tę podpis składa przedstawiciel ustawowy osoby niepełnoletniej.

4. Każdy uprawniony do głosowania może oddać jeden głos na jeden projekt poprzez wypełnienie karty do głosowania i dostarczenie jej do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Duszniki–Zdrój, Rynek 6, w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji.

5. Osoba uprawniona do głosowania może wybrać maksymalnie jeden projekt, wpisując numer wybranego projektu w karcie do głosowania.

6. Wzór karty do głosowania o której mowa w ust. 4, określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

7. Oddane w ramach głosowania głosy będą uznane za nieważne w przypadku:

1) oddania głosu przez osobę nieuprawnioną do głosowania;

2) braku wypełnienia wszystkich pól obowiązkowych karty do głosowania;

3) nieczytelnego wypełnienia karty do głosowania;

4) oddania głosu na większą ilość projektów niż wskazana w niniejszym Regulaminie;

5) oddania więcej niż jednego głosu przez jedną osobę;

6) oddania głosu po terminie;

7) oddania głosu na innym formularzu niż przewidziany w niniejszym Regulaminie

8) zamieszczone na karcie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało opatrzone datą lub nie zostało podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez głosującego.

8. Burmistrz Miasta Dusznik–Zdroju nadzoruje przebieg głosowania.

§ 8. 1. Obliczenie wyniku konsultacji polega na zsumowaniu głosów ważnych oddanych na każdy z projektów.

2. Suma uzyskanych głosów decyduje o kolejności projektów na liście projektów do realizacji.

3. W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów przez dwa lub więcej projektów, o kolejności na liście zadecyduje losowanie przeprowadzone w trybie ustalonym przez Burmistrza Miasta Duszniki–Zdrój.

4. Jeśli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

5. Informacja o wynikach głosowania podawana jest niezwłocznie na:

a) stronie internetowej Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju,

b) tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju.

6. Jeżeli w toku realizacji projektów poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację innych projektów, wykonane mogą być kolejne projekty z listy, które zdobyły największą liczbę punktów spośród niezakwalifikowanych – aż do wyczerpania puli środków.

V. Postanowienia końcowe

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju


Aleksandra Hausner-Rosik 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet obywatelski 2020
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:24.07.2019 14:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:26.07.2019 10:02