Wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG

informacja dla przedsiębiorcy

Kategoria sprawy : Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Komórka odpowiedzialna: Biuro Obsługi Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.

Miejsce złożenia Wniosku:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju,
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój,
Biuro Obsługi (parter),
tel. 74/ 869 76 89.
 

Godziny przyjmowania klientów ( bez przerwy):
poniedziałek  8:00 – 15:00
wtorek  8:00 – 15:00
środa  8:00 –15:00
czwartek  8:00 –15:00
piątek  8:00 – 15:00.

Opłaty
Brak.

Terminy:
Zgłoszenie wykreślenia wpisu z CEIDG następuje w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:

 • wskazując na wniosku ostatni dzień prowadzenia działalności lub,
 • zaznaczając informację o przekształceniu w jednoosobową spółkę kapitałową lub,
 • zaznaczając informację o niepodjęciu wykonywania działalności gospodarczej - w takim przypadku wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie jest udostępniany.


Uwaga!
Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych zawartych we wniosku w Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Procedura wykreślenia działalności gospodarczej:

1. Złożenie wniosku CEIDG-1

 1. OSOBIŚCIE w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport.
  (Uwaga! ) Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Miejskim).
 2. przez PEŁNOMOCNIKA;
 • zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • na żądanie strony, upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu przedstawionego przez stronę (art. 76a § 2b KPA) - w takim przypadku należy wnieść opłatę skarbową w wys. 5 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień,
 • pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
 • każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
 • jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie,
 • jeżeli przedsiębiorca wskazał w CEIDG pełnomocnika, osoba taka nie przedstawia papierowej formy jej umocowania tym samym nie występują przesłanki do wniesienia opłaty skarbowej.

 

 1. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie), za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu.
   
 2. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.ceidg.gov.pl) - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.

2.Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

3.Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego po dokonaniu przez przedsiębiorcę odpowiedniego wypełnienia wniosku CEIDG.

4.Informacja o wykreśleniu publikowana jest we wpisie zazwyczaj po paru minutach.

5. Informacje dodatkowe:
Informację o wykreśleniu działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić wnioskiem o zmianę wpisu w ramach rubryki 25 i ewentualnie w części CEIDG-SC.

6. Więcej informacji na:

7.Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:07.05.2020 07:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Cisakowski
Informację aktualizował:Piotr Cisakowski
Data aktualizacji:23.02.2022 12:26