Duszniki-Zdrój, dnia 03.06.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług noclegowych w internacie dla uczniów i opiekuna Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach – Zdroju w roku szkolnym 2020/2021

 1. Zamawiający:  

Gmina Duszniki-Zdrój

Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój,

zwana dalej Gminą

 

 1. Przedmiot  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi noclegowe w internacie dla uczniów i opiekuna z Liceum Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach – Zdroju w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.

Zapotrzebowanie na nocleg dla 4 chłopców, 2 dziewczynek oraz 1 opiekuna z zaznaczeniem,

że ilość osób może ulec zmianie.

Pomieszczenia powinny posiadać właściwe warunki sanitarno-higieniczne. Łazienki związane z pomieszczeniami mieszkalnymi powinny być wyposażone w wannę lub natrysk oraz umywalkę. Miska ustępowa może być usytuowana w łazience lub w wydzielonej kabinie ustępowej wyposażonej w umywalkę. Jeśli przy pokojach nie będzie łazienek, to na każdej kondygnacji należy przewidzieć umywalnie i ustępy przeznaczone do wspólnego użytku. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz opiekunowi należy pamiętać o oznaczeniu dróg ewakuacyjnych, umożliwiających szybkie wydostanie się na otwartą przestrzeń. W pomieszczeniach powinno być zapewnione oświetlenie dzienne oraz oświetlenie światłem sztucznym zgodne z określonymi warunkami w ogólnych przepisach bhp. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt uczniów i opiekuna powinny być wyposażone w instalację grzewczą i w okresie obniżonej temp. umożliwiać utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego nie niższej niż 18 stopni Celsjusza. Ponadto pokoje wyposażone powinny być w łóżka jednoosobowe, pościel, poszwy, prześcieradła, szafy, stolik lub biurko, oraz krzesła.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od 1 września 2020 r. do 30.06.2021 r., od poniedziałku do piątku oraz co drugi weekend miesiąca i jeden tydzień ferii dolnośląskich.

 

 1. Kryterium oceny ofert i sposób obliczenia ceny:

Podane ceny w ofercie są cenami ostatecznymi obejmującymi wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. Dostawca zobowiązany jest do podania ceny netto oraz całkowitej ceny brutto (wraz z podatkiem VAT) wyrażonej cyfrowo i słownie w PLN. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za 1 dzień noclegu.

 

 1.  Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Oferowana cena jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wszelkie czynności towarzyszące, niezbędne do wykonania  przedmiotu zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami, z uwzględnieniem  potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia.
 3. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty wpływu faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego. Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi w PLN.
 4. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacja o dokonanych zmianach zostanie przekazana do wybranych Wykonawców.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 8. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, faksem lub pocztą elektroniczną.
 9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1.  Z postępowania wyklucza się Wykonawców:

a) powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. którzy nierzetelnie wywiązali się z jakiejkolwiek z wcześniejszych umów zawartych z Gminą Duszniki-Zdrój tzn. zostały naliczone kary umowne bądź wycofali się z realizacji umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” (Załącznik nr 1 do zapytania). Ofertę wraz załącznikami należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, czytelnie podpisana przez osobę upoważnioną, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP.  

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Formularz oferty wraz z załącznikami należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: bp@duszniki.pl lub wysłać faksem na nr (74) 866-90-25. W tytule maila lub faksu należy umieścić napis: Zapytanie ofertowe o cenę noclegów w internacie dla uczniów i opiekuna z Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach – Zdroju w roku szkolnym 2020/2021
 2. Ofertę wraz z załącznikami złożyć należy do dnia 12 czerwca 2020 r.   
 3. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia:

Gmina Duszniki-Zdrój

Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój,

 •  

 

 1. Załączniki:
 1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty;
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

Z-up Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Karolina Łuszczki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie o cenę usług noclegowych w internacie dla uczniów i opiekuna Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach – Zdroju w roku szkolnym 2020/2021
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:03.06.2020 15:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:03.06.2020 15:08