Duszniki-Zdrój, 05.06.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

 1. Zamawiający:  

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój

ul. Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

 1. Przedmiot  zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz szkolenie.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania.
 3. Termin realizacji zamówienia:
  do dnia 30.06.2020 r.
 4. Kryterium oceny ofert i sposób obliczenia ceny:
 1. Oferty będą oceniane na podstawie jednego kryterium: cena
 2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia, przyjmując za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną (brutto). Podane ceny w ofercie są cenami ostatecznymi obejmującymi wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. Oferowana cena jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wszelkie czynności towarzyszące, niezbędne do wykonania  przedmiotu zamówienia.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Ofertę wraz z załącznikami można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (Biuro Obsługi Klienta), przesłać pocztą (liczy się data wpływu), lub e-mailem na adres: informatyk@duszniki.pl.
 2. Adres Zamawiającego:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju

ul. Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 12.06.2020 roku do godz. 12:00.  
 2. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju

Osoby do kontaktu:

Dawid Dymowski – Informatyk, tel.: 74 869-76-70 e-mail: informatyk@duszniki.pl

 1. O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą spełnianie następujących warunków dotyczących:
 1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 2. Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 1.  Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia.
 2. Płatności za realizację przedmiotu zamówienia zostaną dokonane w terminie 14 dni od daty wpływu faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego. Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi w PLN.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 6. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie.
 7. W celu wykazania spełnia ww. warunków należy dołączyć do oferty Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 8. Z postępowania wyklucza się Wykonawców:
  1. powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
   1. uczestniczeniu w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
   2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  2. którzy nierzetelnie wywiązali się z jakiejkolwiek z wcześniejszych umów zawartych z Gminą Miejską w Dusznikach-Zdroju tzn. zostały naliczone kary umowne bądź wycofali się z realizacji umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
 9. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą podlegały ocenie.
 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 11. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164).
 12. Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (Załącznik nr 2 do zapytania).
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 1. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Umowa

Z-up Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Karolina Łuszczki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:08.06.2020 09:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:15.06.2020 15:40