ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zwracam się z zapytaniem ofertowym dot. Zapewnienia komunikacji tymczasowej Skibus 2020/2021 na trasie Duszniki-Zdrój – Zieleniec Ski Arena

 

 1. Zamawiający:

Gmina Duszniki-Zdrój

Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

 

 1. Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest usługa w zakresie zapewnienia tymczasowej komunikacji dla turystów i narciarzy przebywających w okresie zimowym w Dusznikach-Zdroju (skibus), która kursować będzie na trasie Duszniki-Zdrój – Zieleniec Ski Arena. Kursy będą odbywać się codziennie w terminie od 25.12.2020 r. do 28.02.2021 r. Kursy będą realizowane na dwóch trasach, tj. Linia Zdrojowa i Linia Miejska.

Linia 1 - Pętla rozpoczyna się i kończy na Placu Warszawy. Trasa biegnie drogą do Zieleńca przez Park Zdrojowy (ul. Sprzymierzonych, ul. Wojska Polskiego). Czas dojazdu z przystanku Plac Warszawy do Przystanku Nartorama: 31 min.

Linia 2 - Pętla rozpoczyna się i kończy na Podgórzu. Trasa biegnie przez ul. Sprzymierzonych, Park Zdrojowy, drogą krajową nr 8, Duszniki Arenę oraz drogą wojewódzką nr 389. Czas dojazdu z przystanku Podgórze do przystanku Mieszko: 44 min.

Szczegółowy rozkład jazdy z wyznaczonymi przystankami oraz odległościami poszczególnych pętli w załączniku.

Poza kursami regularnymi Wykonawca dodatkowo zrealizuje dodatkowe kursy dwoma autobusami w dniu 01.01.2020 r. pomiędzy godziną 1:00 a 2:00. Dokładna godzina kursu zostanie podana w dniu podpisania umowy.

 

 1. Termin realizacji zamówienia oraz związania Wykonawcy ofertą:

Usługa realizacji tymczasowej komunikacji na trasie Duszniki-Zdrój – Zieleniec Ski Arena realizowana będzie codziennie w terminie od 25.12.2020 r. do 28.02.2021 r. Na każdej linii realizowane będzie po 5 kursów.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi:
 1. licencję/zezwolenie na krajowy przewóz osób oraz oświadczenie o niekaralności w postaci zakazu prowadzenia działalności związanej z przewozem zarobkowym osób,
 2. dane, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 3. wykaz sprzętu (autobusów), którymi dysponuje Wykonawca,
 4. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami,
 5. informacje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 200 000,00 pln
 1. Dysponują co najmniej dwoma autobusami niskopodłogowymi, które:
 1. posiadają minimalną liczbę 50 miejsc,
 2. są w stanie technicznym nie budzącym zastrzeżeń,
 3. spełniają normę emisji spalin (minimum Euro 4)
 4. są przystosowane do poruszania się w warunkach zimowych
 1. Dysponują pracownikami, którzy:
   
 2. posiadają uprawnienia do poruszania się autobusami i przewozu osób,
  1. posiadają doświadczenie w transporcie pasażerskim,
  2. są zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę
 1. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą podlegały ocenie.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164).

 

 1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy

 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:

 1. powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
 2. który nierzetelnie wywiązali się z jakiejkolwiek z wcześniejszych umów zawartych z Gminą Duszniki-Zdrój tzn. zostały naliczone kary umowne bądź wycofali się z realizacji umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

 

 1. Kryteria oceny ofert i sposób obliczenia ceny:
 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz uzyska największą liczbę punktów według poniżej wymienionych kryteriów.
 2. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
  • kryterium „cena”:
 1. znaczenie kryterium - 80 pkt;
 2. opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:

Lcena = (Cmin / C) x 80 pkt

gdzie:

Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną

C - cena w ofercie ocenianej

 

 • kryterium „norma emisji spalin”:
 1. znaczenie kryterium - 20 pkt;
 2. opis sposobu oceny ofert według kryterium „norma emisji spalin”:

P1 = Norma Euro 5 – 20 pkt

P2 = Norma Euro 4 – 10 pkt

 

           (l1 x P1 + l2 x P2)

P = ___________________

                       L

P – liczba punktów w kryterium „norma emisji spalin”

l1,2,3 – liczba autobusów spełniających normy P1, P2

L – ogólna liczba autobusów

 

Ogólna punktacja oferty:

O = Lcena + P

gdzie:

O – ogólna punktacja oferty

 

 1.  Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami, z uwzględnieniem  potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia.
 2. Należne Zleceniobiorcy wynagrodzenie pomniejszone będzie o przychód osiągnięty przez Zleceniobiorcę ze sprzedaży biletów.
 3. Otrzymana z tytułu sprzedaży biletów kwota w zakresie przewyższającym wynagrodzenie określone w ust. 1, stanowi dochód Zleceniobiorcy i nie jest on obowiązany do jej przekazania na rzecz Zleceniodawcy.
 4. Za przychód Zleceniobiorcy, dla celów rozliczenia się stron niniejszej umowy, przyjmuje się osiągnięte przez Zleceniobiorcę przychody ze sprzedaży biletów z kursów wynikających z niniejszej umowy.
 5. Za przewóz pasażerowie będą obowiązani uiścić opłatę w wysokości 5 zł brutto (słownie: pięć złotych). Na potwierdzenie dokonania opłaty kierowca będzie wydawał pasażerowi bilet na przejazd
 6. Wyłączeniu z opłaty określonej w ust. 5 podlegają pasażerowie, którzy okażą dowód uiszczenia opłaty uzdrowiskowej na rzecz Gminy Duszniki-Zdrój, za dzień w którym wykonany będzie przewóz, a także mieszkańcy Gminy Duszniki-Zdrój, po okazaniu imiennego biletu – skibuspassa.
 7. Kierowca ma obowiązek wydać bilet zerowy pasażerom, o których mowa w ust. 6.
 8. Na potwierdzenie ilości sprzedanych biletów Zleceniobiorca będzie przedstawiał co miesiąc stosowne zestawienie i raport z kasy fiskalnej za sprzedaż.  
 9. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty wpływu faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego. Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi w PLN. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe.
 10. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru zawierający stwierdzenie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i wyliczenie przychodu, który Zleceniobiorca osiągnął ze sprzedaży biletów, a o który pomniejszone zostanie należne Zleceniobiorcy wynagrodzenie. Zestawienie i raporty z kasy fiskalnej będą stanowiły załączniki do protokołu odbioru.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacja o dokonanych zmianach zostanie przekazana do wybranych Wykonawców.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 13. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do niniejszego zamówienia podstawowego – zgodnego z nim, do wysokości 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie z Wykonawcą.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacja o dokonanych zmianach zostanie przekazana do wybranych Wykonawców.
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 1 do zapytania).

Do oferty należy załączyć:

 • Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do zapytania).
 • Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Załącznik nr 3 do zapytania);
 • Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia (Załącznik nr 4 do zapytania)
 • Zaparafowany na każdej stronie załącznik do Oferty – „Wzór umowy” (Załącznik nr 5 do zapytania)
 • Wykaz sprzętu (autobusów), którymi dysponuje Wykonawca, które będą użyte do wykonania usługi (Załącznik nr 6 do zapytania)
 • Dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie powyższych usług, np. poświadczenia, referencje, protokoły odbioru, itp.
 • Oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 pln (Załącznik nr 7),
 • licencję/zezwolenie na krajowy przewóz osób.

Ofertę wraz załącznikami należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub przesłania pocztą na kopercie należy umieścić napis: Zapytanie ofertowe na Zapewnienie komunikacji tymczasowej Skibus 2020/2021 na trasie Duszniki-Zdrój – Zieleniec Ski Arena.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Ofertę wraz z załącznikami można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (Biuro Obsługi Klienta), przesłać pocztą lub na adres e-mail: bp@duszniki.pl


Adres Zamawiającego:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
ul. Rynek 6
57-340 Duszniki-Zdrój

 

 1. Ofertę wraz z załącznikami złożyć należy do dnia 16.10.2020 r. do godziny 13.00.
 2. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój.
 3. Osoby do kontaktu: Piotr Szewczyk – Inspektor ds. Promocji Miasta i Informacji Turystycznej, e-mail: informacja@duszniki.pl

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapewnienie komunikacji tymczasowej Skibus 2020/2021 na trasie Duszniki-Zdrój – Zieleniec Ski Arena
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Wiesław Bator
Data publikacji:02.10.2020 13:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesław Bator
Data aktualizacji:19.10.2020 11:53