Duszniki-Zdrój, 16.10.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie „BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH PROJEKTU WIFI4EU W GMINIE MIEJSKIEJ DUSZNIKI-ZDRÓJ

 1. Zamawiający:  

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój

ul. Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

 1. Przedmiot  zamówienia:
  Wykonanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na trenie Gminy Duszniki-Zdrój we wskazanych przez Zamawiającego punktach.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania.
 3. Termin realizacji zamówienia:
  Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 90 dni

licząc od dnia podpisania umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.

 1. Kryterium oceny ofert i sposób obliczenia ceny:
 1. Oferty będą oceniane na podstawie jednego kryterium: cena
 2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia, przyjmując za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną (brutto). Podane ceny w ofercie są cenami ostatecznymi obejmującymi wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. Oferowana cena jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wszelkie czynności towarzyszące, niezbędne do wykonania  przedmiotu zamówienia.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Ofertę wraz z załącznikami można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (Biuro Obsługi Klienta), przesłać pocztą (liczy się data wpływu), lub e-mailem na adres: informatyk@duszniki.pl.
 2. Adres Zamawiającego:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju

ul. Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 23.10.2020 roku do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.
 2. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć podpisane oświadczenia według wzorów stanowiących Załączniki 4 i 5 do Zaproszenia do składania ofert.
 3. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju

Osoby do kontaktu:

Dawid Dymowski – Informatyk, tel.: 74 869-76-70 e-mail: informatyk@duszniki.pl

 1. O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą spełnianie następujących warunków dotyczących:
 1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 2. Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 1.  Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku nr 6 - Umowa o udzielenie dotacji w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) - WiFI4EU.

Płatności za realizację przedmiotu zamówienia została określona w art. 4 załączniku nr 6 - Umowa o udzielenie dotacji w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) - WiFi4EU.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie.
 5. W celu wykazania spełnia ww. warunków należy dołączyć do oferty Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 6. Z postępowania wyklucza się Wykonawców:
  1. powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
   1. uczestniczeniu w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
   2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  2. którzy nierzetelnie wywiązali się z jakiejkolwiek z wcześniejszych umów zawartych z Gminą Miejską w Dusznikach-Zdroju tzn. zostały naliczone kary umowne bądź wycofali się z realizacji umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 8. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164).
 9. Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (Załącznik nr 2 do zapytania).
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 3. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków

Załącznik nr 6 - Umowa o udzielenie dotacji w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) - WiFI4EU

 

Burmistrz Miasta
Piotr Lewandowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie "BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH PROJEKTU WIFI4EU W GMINIE MIEJSKIEJ DUSZNIKI-ZDRÓJ"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:16.10.2020 14:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:16.10.2020 14:52