Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ZP.271.01.2022 Przebudowa dwóch mostów przez rzekę Bystrzyca Dusznicka na terenie Parku Zdrojowego w Dusznikach Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA DUSZNIKI-ZDRÓJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717906

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 6

1.5.2.) Miejscowość: Duszniki-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-340

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 4 8697660

1.5.8.) Numer faksu: 74 8669025

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bp@duszniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.duszniki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP.271.01.2022 Przebudowa dwóch mostów przez rzekę Bystrzyca Dusznicka na terenie Parku Zdrojowego w Dusznikach Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffd9ff1a-85a4-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00047340

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044657/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja mostków w części zdrojowej miasta

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

bip.duszniki.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.5) Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój, Rynek 6, 57-340 Duszniki – Zdrój, tel. 74 8697660;inspektorem ochrony danych osobowych jest Igor Falkiewicz tel. 695049968, e-mail: igi@igifx.plPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, w tym nie będą profilowane; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.01.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, inwestycji obejmującej w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz innych pozwoleń i uzgodnień, jeżeli takie są wymagane) i robót budowlanych aż do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie (w razie nałożenia takiego obowiązku) zadania: „Przebudowa dwóch mostów przez rzekę Bystrzyca Dusznicka na terenie Parku Zdrojowego w Dusznikach Zdroju”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 60
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „okres obowiązywania gwarancji”:
Gw = [(G-36)/24] x 40
Gw – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „okres obowiązywania gwarancji”
G – okres gwarancji w ofercie ocenianej
Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy.
Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesięcy. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów wykonawcy, który zaoferuje co najmniej 60 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje 36 miesięcy otrzyma 0 punktów za to kryterium. W pozostałych przypadkach ilość punktów zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem przedstawionym powyżej. UWAGA: W przypadku, jeżeli wykonawca nie poda w Formularzu OFERTA długości okresu gwarancji, zamawiający uzna, że wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji i nie przyzna punktów za to kryterium oceny ofert.
Ogólna punktacja oferty:
O = Lcena + Gw
gdzie:
O – ogólna punktacja oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

17.1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlane polegającej na budowie, przebudowie mostu dla ruchu
pieszego lub drogowego, o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto.
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Uwaga: w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 117 ust. 3 Pzp w sytuacji, gdy
powyższy warunek będzie spełniony przez jednego ze wspólników konsorcjum to ten wspólnik musi wykonać części robót budowlanych o wartości robót co najmniej 150 000,00 zł brutto. Uwaga: w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 118 ust. 2 Pzp w sytuacji, gdy
powyższy warunek będzie spełniony nie przez wykonawcę lub wspólnika konsorcjum, a przez „podmiot udostępniający zasoby wykonawcy (tzw. „podmiot trzeci”), to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części robót budowlanych o wartości robót co najmniej 150 000,00 zł brutto.
17.2. Dysponowanie osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi - kierownikiem budowy posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą z 07-07-1994 Prawo Budowlane Dz.U.2016.290 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
17.3. Zobowiązanie wykonawcy złożone w Formularzu Ofertowym, że w terminie do 14 dni po zawarciu umowy (w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty) przedłoży zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 150 000,00 zł.
Ubezpieczenie ma obejmować:
1) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,
2) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,
3) ubezpieczenie całego procesu budowlanego objętego niniejszą umową w zakresie wszystkich ryzyk budowy, obejmujących odpowiedzialnością zamawiającego, wykonawcę i podwykonawców oraz inne podmioty zaangażowane przy realizacji umowy. Ubezpieczenie nie może wyłączać odpowiedzialności ubezpieczyciela po odbiorach częściowych lub przekazaniu części obiektu do eksploatacji. Zawarte umowy ubezpieczenia mogą podlegać weryfikacji przez Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie wymagał złożenia niżej wymienionych podmiotowych
środków dowodowych:
18.1. Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do SWZ, spełniających wymagania określone w punkcie 17.1 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych
wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz może dotyczyć tylko robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.

18.2. Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 17.2.
SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wszystkie ww. podmiotowe środki dowodowe (wymienione w niniejszym punkcie nr 18 SWZ) wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 128 ust. 6 Pzp, tj. w Rozporządzeniu „w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy” (Rozporządzenie „o dokumentach”). Wykazy robót budowlanych i wykazy osób będą musiały być sporządzone i podpisane przez ten podmiot, który spełnia dany warunek, czyli odpowiednio przez: wykonawcę lub wspólnika konsorcjum lub „podmiot trzeci”. Uwaga: wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w punkcie 9.1.4 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Zgodnie z art. 97 ust. 7 Pzp „Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Zgodnie z art. 97 ust. 8 Pzp „Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. Nr rachunku, na który należy wpłacić wadium:
Bank Spółdzielczy w Kłodzku o/Duszniki Zdrój Nr 05 952310110200032920020023

Zgodnie z art. 97 ust. 10 Pzp jeżeli wadium będzie wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 10 SWZ.
Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę dwóch mostów przez rzekę Bystrzyca Dusznicka na terenie Parku Zdrojowego w Dusznikach Zdroju”. Oznaczenie sprawy: ZP.271.01.2022.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy, w przypadku gdy:
a) wydłuży się procedura przekazania dokumentacji, dokonania odbiorów lub zatwierdzeń części dokumentacji itp. lub wystąpią inne okoliczności, skutkujące przedłużeniem terminu realizacji umowy, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający albo nie ponosi odpowiedzialności
żadna ze stron umowy,
b) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
3. Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak:
a) zmiany technologii wykonywania robót lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji, a
także zmiany terminu i ceny, będących konsekwencją tych zmian. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta
parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy,
b) zmiany ilości robót budowlanych (roboty dodatkowe), a także zmiany terminu i ceny, będących konsekwencją tych zmian, wynikające ze zmiany projektu, których nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a są konieczne dla prawidłowego ukończenia zadania. Ust. 5 stosuje się odpowiednio,
c) zmiany w rozwiązaniach projektowych, dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, a także zmiany terminu i ceny, będące konsekwencją tych zmian. Ust. 5 stosuje się odpowiednio,
d) dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, a także zmiany terminu i ceny,
będące konsekwencją tych zmian. Ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-21 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Link do BZP: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9e7dd-f4b4-b6b4-8e26-640001085bee

Załącznik nr 6 do SWZ - Program funkcjonalno-użytkowy:

https://duszniki.pl/Zalacznik_SWZ.zip

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZP.271.01.2022 Przebudowa dwóch mostów przez rzekę Bystrzyca Dusznicka na terenie Parku Zdrojowego w Dusznikach Zdroju
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Łuszczki
Data publikacji:04.02.2022 14:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Karolina Łuszczki
Data aktualizacji:01.03.2022 09:29