wersja do wydruku Beata Sujak 12.08.2013 11:22

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY DUSZNIKI - ZDRÓJ

Duszniki-Zdrój: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY DUSZNIKI - ZDRÓJ
Numer ogłoszenia: 324518 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Duszniki Zdrój , ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 74 869 76 60, faks 74 866 90 25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY DUSZNIKI - ZDRÓJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Duszniki - Zdrój oraz z punktów selektywnej zbiórki odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 1.2. Opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego sukcesywnie w miarę ich zapełnienia jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 1.3. Odbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na działce nr 103 obręb Centrum, wjazd od ul. Dworcowej. 1.4. Wykonawca zobowiązany będzie podczas realizacji zamówienia zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z: 1) art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ze zm. 2) rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ze zm. 3) rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów ze zm. 1.5. Wykonawca ma obowiązek składać Zamawiającemu kwartalne sprawozdania zgodnie z art. 9n ust. 1-3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonawca zobowiązany jest także zamieścić w sprawozdaniu informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 1.6. Dostarczanie bezpłatnie każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkanej kompletu worków od odbioru odpadów segregowanych oraz użyczenie na okres od 01.10.2013 r do 31.03.2014 r. każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej pojemnika na odpady niesegregowane. 1.7. Wykonywanie innych pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia. 2.1.1. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 4860. Szacowana liczba osób zamieszkałych 3300 2.1.2. Szacowana ilość budynków w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe) - około 118. 2.1.3.Powierzchnia gminy 22 km2. 2.1.4. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne w dniu zawarcia umowy. W przypadku 2.1.5. Zebrane ilości odpadów w roku 2012: kod odpadu 20 03 01 zmieszane odpady komunalne - 1110 Mg kod odpadu 10 01 01 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów - 84 Mg kod odpadu 20 03 07 odpady wielkogabarytowe - 30 Mg kod odpadu 16 01 03 zużyte opony - 4,2 Mg kod odpadu 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych - 27 Mg kod odpadu 15 01 07 opakowania ze szkła - 30 Mg kod odpadu 15 01 01 opakowania z papieru i tektury - 54Mg kod odpadu 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji - 210 Mg kod odpadu 20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31 - 0,002 Mg kod odpadu 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 6 Mg kod odpadu 17 01 02 Gruz ceglany - 6 Mg kod odpadu 17 01 01 Odpady betonu oraz gruzu z rozbiórek i remontów - 54 Mg ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że ilość wyżej wymienionych wytworzonych na terenie gminy Duszniki-Zdrój odpadów na terenach nieruchomości zamieszkałych nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane wyżej ilości odpadów należy traktować, jako orientacyjne, zostały podane w celu stworzenia oferty. 2.2.1.Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do umożliwienia wydzierżawienia lub nabycia przez właściciela nieruchomości pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych i segregowanych. 2.2.2. Wykonawca w okresie od 01.10.2013r. do 31.03.2014r. realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do bezpłatnego użyczenia wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemników do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych. Pojemniki te muszą być zgodne z zapisami rozdziału 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki - Zdrój z dnia 28 maja 2013 r. Liczba i pojemności pojemników: 1100 l. = 165 szt. zgodny z normą EN-840, pokrywa półokrągła z deklem opartym o system sprężynujący, wyposażona w pokrywę wrzutową w pokrywie głównej. 240 l. = 31 szt. 120 l. = 59 szt. 110 l. = 192 szt. + popiół 40 szt. 110 l. stalowe. Na dzień podpisania umowy Zamawiający wskaże lokalizację ustawienia pojemników. W przypadku wcześniejszego zerwania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Duszniki - Zdrój (załącznik nr 7 do SIWZ) pojemniki będą użyczone do czasu dostarczenia nowych pojemników przez kolejnego wykonawcę jednak nie dłużej niż do dnia 31.03,2014 r. Oświadczenie o zapewnieniu posiadania pojemników do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w celu użyczenia właścicielom nieruchomości zamieszkałych - załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ 2.2.3. Do odbioru odpadów komunalnych mogą być stosowane pojemniki o pojemności 60 l, 110 l, 120 l, 240 l,1100 l. 2.2.4. Do zbierania odpadów komunalnych mogą być stosowane worki, pojemniki metalowe i z tworzywa sztucznego przystosowane do opróżniania mechanicznego o pojemnościach i oznakowaniach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Duszniki- Zdrój. 2.2.5. Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy wykonawcy, wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowej wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt. 2.2.6. Za szkody powstałe w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów, odpowiedzialność ponosi wykonawca. 2.2.7. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru wszystkich odpadów przygotowanych do wywozu z terenu posesji zamieszkałej także wystawionych niezgodnie z harmonogramem. O zaistniałej sytuacji Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie. Do zawiadomienia Wykonawca dołączy protokół określający: dzień wywozu, ulicę i numer posesji oraz dokumentację fotograficzną. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie stwierdzono zaistniały fakt 2.2.8. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował z częstotliwością: odpady komunalne zmieszane raz w tygodniu, odpady komunalne zebrane selektywnie raz na dwa tygodnie, 2.2.9. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania Wykonawca będzie przekazywał do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012. 2.2.10. Wykonawca zobowiązany będzie do zbierania przeterminowanych lekarstw i zużytych baterii oraz akumulatorów małogabarytowych. Do zbiórki przeterminowanych lekarstw, zużytych baterii oraz akumulatorów małogabarytowych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia specjalistycznych pojemników. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia ww. pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników. 1) Wykaz punktów zbiórki przedterminowych leków tj.: 1) Apteka ul. Kłodzka 9 2) Apteka Dusznicka ul. Wojska Polskiego 3A 3) Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) działka nr 103 obręb Centrum (wjazd od ul. Dworcowej) 2) Wykaz punktów zbiórki zużytych baterii oraz akumulatorów małogabarytowych tj.: 1) Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, ul. Rynek 6, 2) Miejski Zespół Szkół ul. Wybickiego 2 a 3) Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) działka nr 103 obręb Centrum (wjazd od ul. Dworcowej) 2.2.11. Wykonawca w ramach realizacji umowy nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi odpadami. 2.2.12. W przypadku zadeklarowania się właściciela nieruchomości do segregacji odpadów komunalnych wykonawca zobowiązany będzie do jego monitorowania. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane. W takim przypadku Wykonawca umieszcza na pokrywie pojemnika znacznik (np. samoprzylepna kartka) w kolorze żółtym informujący właściciela nieruchomości o otrzymaniu ostrzeżenia. O zaistniałej sytuacji Wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie, w terminie do 7 dni roboczych. Do zawiadomienia Wykonawca dołącza protokół określający: dzień wywozu, ulicę i numer posesji oraz krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości oraz dokumentację fotograficzna. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 2.2.13. Rzetelność wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku określonego w pkt. 2.2.12. będzie poddawana przez Zamawiającego okresowym, wyrywkowym kontrolom, które w zależności od stopnia uchybień będą stanowiły o wysokości kar umownych, o których mowa w załączniku do SIWZ (wzór umowy). 2.2.14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. wymienionej poniżej: 2.14.1.Informacji, o których mowa w pkt. 2.2.12. SIWZ. 2.2.14.2.Sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2.2.14.3. Innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia został na Zamawiającego nałożony taki obowiązek. Obowiązek ten dotyczy informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca. 2.2.14.4. Jako załączniki do faktury miesięcznej Wykonawca załączy, oprócz protokołu wykonania usługi (załącznik nr 1 do umowy), karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz do prowadzącego działalność w zakresie recyklingu lub do odpowiedniej organizacji odzysku. Karty przekazania odpadów, o których mowa w zdaniu poprzednim, muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu gminy Duszniki-Zdrój. 2.2.15. Rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą 2.2.15.1 Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w okresach miesięcznych kwotą ryczałtową, niezależnie od ilości odebranych i wywiezionych odpadów komunalnych. 2.2.16. Szczegółowy sposób i zakres usług. Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych. 2.2.16.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 60l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l. Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości, z uwzględnieniem zapisu w pkt 2.2.2. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę - raz w tygodniu. 2.2.16.2. Selektywnie zbierane odpady komunalne Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wykonawca najpóźniej do dnia 01.10.2013 r. dostarczy bezpłatnie każdemu właścicielowi nieruchomości po komplecie worków oznaczonych kodem kreskowym identyfikujący właściciela nieruchomości, który zadeklarował segregację. Worki do segregowanych odpadów powinny być w odpowiednim kolorze określającym rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu. Wykonawca wywożąc odpady w workach przekazuje mieszkańcom kolejną ilość worków nowych oznaczonych kodem kreskowym równą ilości worków odebranych. Ilość niezbędnych worków oszacowano na ok. 162 000 szt. (łączna liczba worków z uwzględnieniem trzech frakcji) na cały okres świadczenia usługi. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: - materiał - folia polietylenowa LDPE, - pojemność - 60 dm³, - kolor - żółty ( dla tworzyw sztucznych ), niebieski ( dla papieru i tektury), zielony ( dla szkła ) - grubość - co najmniej 60 mikronów, Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie dot. papieru, tworzyw sztucznych, szkła, metali i wielomateriałowych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 2.2.16.3. Odpady wielkogabarytowe i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę - co najmniej dwa razy do roku . Łącznie w okresie świadczenia usługi wykonawca zobowiązany będzie do minimum trzykrotnego odbioru ww. odpadów. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości do PSZOK-u odbierane przez wykonawcę nie rzadziej niż raz na miesiąc. 2.2.16.4. Odpady budowlane i rozbiórkowe Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z PSZOK-u odbywać się będzie według potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 2.2.16.5. Odpady wymienione w pkt. 2.1.5. (bez zmieszanych odpadów komunalnych) dostarczone bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Dusznikach-Zdroju przy ul. J. Słowackiego 25 (wjazd od ul. Dworcowej) odbierane będą przez wykonawcę z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa miesiące (za wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji, które będą odbierane zanim staną się uciążliwe ). 2.2.16.6. Wykonawca winien zapewnić kontakt telefoniczny co najmniej w godz. 7.00 - 14.00 celem nadzorowania przez Zamawiającego odbierania odpadów na terenie gminy oraz w celu kontaktu mieszkańców z Wykonawcą w sprawach technicznych związanych z odbiorem odpadów. Numery kontaktowe muszą być podane do publicznej wiadomości..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.31.00-7, 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3, 90.51.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15 000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający sprawdzi załączone do oferty: - zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój na odbiór odpadów komunalnych. - Ważne zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów wydane w oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010.185.1243 z późn. zm.) stosownie do art. 233 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2013, poz. 21). Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o weryfikację zapisów przedstawionego zaświadczenia w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Będzie dysponował bazą magazynowo - transportową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122).Do oferty należy dołączyć wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń dostępnych Wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami oraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie pojazdów do ruchu drogowego. Wykonawca musi dysponować pojazdami zgodnie z rozporządzeniem ( jak w pkt. 3.1 SIWZ ) w tym, - co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych o dopuszczalnej masie załadunku pojazdu (liczonej jako różnica maksymalnej masy całkowitej pojazdu minus masa własna pojazdu) nie mniejszej niż 4800 kg i masie całkowitej nie większej niż 18 000 kg, służącym do wywozu pojemników o pojemności 60l, 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l spełniającym wymogi Euro 5 bez ad Blue. - co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 3) dysponuje czytnikiem kodów kreskowych w celu prowadzenia ewidencji ilości odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości wraz z przystosowanym oprogramowaniem do identyfikacji nieruchomości w systemie kodów kreskowych, pozwalającym na gromadzeniu danych i tworzeniu bazy danych oraz prowadzenie wszelkich statystyk związanych z ilością i rodzajem odebranych odpadów. Oprogramowanie powyższe musi posiadać możliwość odczytu dnia i godziny odbioru odpadów z danej nieruchomości. Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach i oświadczeniach. Zamawiający oceni zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. Z treści dołączonych od oferty dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie że w/w warunki Wykonawca spełnił.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni niniejszy warunek dołączając do oferty dokument potwierdzający posiadanie opłaconej polisy OC, o wartości co najmniej 300 000,00 zł potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu ma na celu ocenę należytego wykonania zamówienia, w szczególności rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy i zostanie dokonana na podstawie dołączonej do oferty opłaconej kopii polisy. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o zapewnieniu usytuowania i wyposażenia bazy transportowo-magazynowej. oświadczenie o posiadaniu niezbędnej ilości worków i pojemników.Oświadczenie o zapewnieniu posiadania pojemników do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w celu użyczenia właścicielom nieruchomości zamieszkałych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku: a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, b) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, c) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska, d) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana wysokości poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych w postaci: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła lub sposobu jego obliczania określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. wskazanym w § 7 ust. 1 Umowy. Zmiany przepisów prawa wychodzące poza zakres opisany w zdaniu pierwszym, w szczególności zmiany tytułów aktów normatywnych opisanych w § 4 ust. 1 lit. a), nie stanowią podstawy do zmiany postanowień Umowy. e) dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie skutkującej zmianą zakresu przedmiotu zamówienia ani wysokości wynagrodzenia f) dokonania zmiany częstotliwości i miejsca odbioru odpadów komunalnych określonych w załączniku nr 3 do umowy - Harmonogram wywozu odpadów komunalnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.duszniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dusznikach - Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki - Zdrój..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Klienta (Parter)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY DUSZNIKI - ZDRÓJ
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Beata Sujak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.08.2013 11:22